Video xây dựng hầm biogas

ideo dưới đây hướng dẫn các bước xây dựng hầm Biogas VACVINA cải tiến một cách đơn giản. Mô hình khí sinh học (hầm Biogas VACVINA gọi tắt là Biogas cải tiến) do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) thuộc Hội Làm vườn Việt Nam triển khai trong khuôn khổ dự […]